News “ราคาเหล็กวันนี้”

 ราคาเหล็กวันนี้

 • หจก. ชลบุรีเลิศทวีชัย และ หจก. ชลบุรีอุตสาหกรรมเหล็กกล้าได้มีการ ปรับเปลี่ยนราคา เหล็กรูปพรรณและเหล็กแปรรูป ดังนี้
 1. เหล็กฉาก
 2. เหล็กแผ่น 4′*8′, 5′*10′
 3. เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
 4. เหล็กรางน้ำ
 5. แป็ปสตีมดำ
 6. แป็ปน้ำ
 7. แป็ปเหล็ก
 8. แป็ปโพรง
 9. แป็ปกล่อง
 10. รางตัวซี
 11. แผ่นลาย
 12. เหล็กเส้นกลม
 13. เหล็กข้ออ้อย
 14. รางตัวไอ
 15. รางไวแฟรงจ์
 16. รางเอชบีม
 17. รางหนา
 18. เพลาขาว

สามารถสอบถามราคาได้ที่ Contact us

ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2557

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.